کلیدواژه‌ها = مدلسازی فیزیکی
مدل‌سازی فیزیکی تونل کم عمق در خاک دانه‌ای سست با سطح زمین شیب‌دار

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 149-162

10.22044/tuse.2020.9268.1386

نادر موسایی؛ محمد حسین خسروی؛ محمد فاروق حسینی؛ سید فرید آل رسول


برآورد قابلیت جریان سنگ ‌آهن و باطله در منطقه تخریب معدن زیرزمینی آنومالی 12 سه چاهون

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 43-66

10.22044/tuse.2019.8575.1370

علیرضا جبین پور؛ سیدحسین سعادت میرقدیم؛ علی‌رضا یار احمدی بافقی


ارزیابی بارهای وارد بر پوشش تونلهای مکانیزه با استفاده از مدلسازی فیزیکی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 49-66

10.22044/tuse.2018.4680.1280

امیر حسن رضایی فرعی؛ هوشنگ کاتبی؛ محمد احمدی عدلی