نویسنده = ���������� ���������� ��������
ارزیابی بارهای وارد بر پوشش تونلهای مکانیزه با استفاده از مدلسازی فیزیکی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 49-66

10.22044/tuse.2018.4680.1280

امیر حسن رضایی فرعی؛ هوشنگ کاتبی؛ محمد احمدی عدلی