نویسنده = محمد حسین خسروی
مدل‌سازی فیزیکی تونل کم عمق در خاک دانه‌ای سست با سطح زمین شیب‌دار

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 149-162

10.22044/tuse.2020.9268.1386

نادر موسایی؛ محمد حسین خسروی؛ محمد فاروق حسینی؛ سید فرید آل رسول