نویسنده = آرمین عظیمی نژاد
تعداد مقالات: 4
1. بررسی پاسخ‌های ایجادشده در تونل‌های دوقلوی دایره‌ای تحت بارگذاری انفجار

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-108

محمدرضا مؤمن زاده؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی نژاد


2. بررسی شاخص قابلیت اطمینان لرزه‌ای در تونل‌های کم عمق زیرزمینی با ترکیب سه روش سطح پاسخ، هاسوفر- لیند و المان محدود

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 71-91

محمدرضا مؤمن زاده؛ پنام زرفام؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی نژاد


3. بررسی پاسخ‌های‌ لرزه‌ای و خسارات ایجاد شده در تونل‌ها با در نظرگرفتن مولفه قایم زلزله

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 13-32

محمدرضا مؤمن زاده؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی نژاد؛ پنام زرفام


4. تعیین ضریب رفتار اعوجاجی تونلی با مقطع بیضی ناقص با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 101-120

محمدرضا مومن‌زاده؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی‌نژاد