نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
بررسی اثر پوشش‌های حفاظتی با چگالی کم بر پاسخ مخازن مدفون تحت اعمال بار ناشی از انفجار

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 67-81

10.22044/tuse.2020.8654.1371

محسن پرویز؛ محمدرضا حسنی؛ اسدالله رنجبر کرکانکی