مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی (TUSE) - ورود کاربران