موضوعات = زلزله و تحلیل لرزه‌ای
تعداد مقالات: 9
2. Performance-Based Seismic Assessment of Shallow Tunnels using Pushover Analysis

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-81

ماهان پاسدارپور؛ شهرام وهدانی


3. بررسی ظرفیت روانگرایی در تونل‌ها - مطالعه موردی: قطعه شرقی- غربی‌تونل خط هفت متروی تهران

دوره 5، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 63-79

مسعود احمدوند؛ امیرحسین منجمی؛ حامد قدمی


4. بررسی پاسخ لرزه‌ای ساختگاه های واقع بر تونل های دوقلو در اثر انتشار امواج برشی درون صفحه

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 35-52

حمید علی الهی؛ محمد آدم پیراء؛ مرتضی عسگری


5. بررسی شاخص قابلیت اطمینان لرزه‌ای در تونل‌های کم عمق زیرزمینی با ترکیب سه روش سطح پاسخ، هاسوفر- لیند و المان محدود

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 71-91

محمدرضا مؤمن زاده؛ پنام زرفام؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی نژاد


6. بررسی اندرکنش سیستم نگهداری تونل‌ها با محیط اطراف تحت بارگذاری لرزه‌ای

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 59-70

روح اله بصیرت؛ حسین سالاری راد؛ حامد ملاداودی


7. بررسی پاسخ‌های‌ لرزه‌ای و خسارات ایجاد شده در تونل‌ها با در نظرگرفتن مولفه قایم زلزله

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 13-32

محمدرضا مؤمن زاده؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی نژاد؛ پنام زرفام


9. تعیین ضریب رفتار اعوجاجی تونلی با مقطع بیضی ناقص با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 101-120

محمدرضا مومن‌زاده؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی‌نژاد