موضوعات = زلزله و تحلیل لرزه‌ای
تعداد مقالات: 9
2. Performance-Based Seismic Assessment of Shallow Tunnels using Pushover Analysis

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-81

ماهان پاسدارپور؛ شهرام وهدانی


3. بررسی ظرفیت روانگرایی در تونل‌ها - مطالعه موردی: قطعه شرقی- غربی‌تونل خط هفت متروی تهران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 63-79

مسعود احمدوند؛ امیرحسین منجمی؛ حامد قدمی


4. بررسی پاسخ لرزه‌ای ساختگاه های واقع بر تونل های دوقلو در اثر انتشار امواج برشی درون صفحه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-52

حمید علی الهی؛ محمد آدم پیراء؛ مرتضی عسگری


5. بررسی شاخص قابلیت اطمینان لرزه‌ای در تونل‌های کم عمق زیرزمینی با ترکیب سه روش سطح پاسخ، هاسوفر- لیند و المان محدود

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 71-91

محمدرضا مؤمن زاده؛ پنام زرفام؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی نژاد


6. بررسی اندرکنش سیستم نگهداری تونل‌ها با محیط اطراف تحت بارگذاری لرزه‌ای

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 59-70

روح اله بصیرت؛ حسین سالاری راد؛ حامد ملاداودی


7. بررسی پاسخ‌های‌ لرزه‌ای و خسارات ایجاد شده در تونل‌ها با در نظرگرفتن مولفه قایم زلزله

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 13-32

محمدرضا مؤمن زاده؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی نژاد؛ پنام زرفام


8. تحلیل دینامیکی تونل‌های دایروی شهری و اثر عوامل محیطی بر رفتار متفاوت این سازه‌ها

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 173-182

وهاب بشارت؛ جعفر بلوری بزاز


9. تعیین ضریب رفتار اعوجاجی تونلی با مقطع بیضی ناقص با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 101-120

محمدرضا مومن‌زاده؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی‌نژاد