موضوعات = محیط زیست
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی تونل انتقال آب به شهر کرمان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-55

منصوره زنگی دارستانی