نویسنده = حامد ملاداودی
تعداد مقالات: 2
2. منحنی اندرکنش زمین در تونل با درنظرگرفتن زون پلاستیک با رفتار نرم شونده و اتساعی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-73

احسان کاتبیان؛ حامد ملاداودی