نویسنده = �������� ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
بررسی اندرکنش سازه-تونل دراثر ارتعاش ناشی از حرکت قطار با استفاده از روش مرز مقیاس شده‌

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 85-97

10.22044/tuse.2015.550

مسعود حاجی علیلوی بناب؛ حمیدرضا توحیدوند؛ بابک بالازاده