نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
تولید سه بعدی شبکه شکستگی مجزا با رویکرد زمین آماری

دوره 7، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-28

10.22044/tuse.2019.5539.1307

رحمان لطفی؛ علیرضا باغبانان؛ حمید هاشم الحسینی؛ سجاد نامداری