نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
Performance-Based Seismic Assessment of Shallow Tunnels using Pushover Analysis

دوره 7، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 63-81

10.22044/tuse.2015.376

ماهان پاسدارپور؛ شهرام وهدانی